Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Działalność PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie (zwane dalej PCPR) to jednostka organizacyjna powiatu. Pod kierownictwem dyrektor p. Agnieszki Gabrowskiej, realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Przy PCPR w Rzeszowie działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR sprawuje także nadzór nad pięcioma domami pomocy społecznej, środowiskowym domem samopomocy, warsztatem terapii zajęciowej i mieszkaniem chronionym.

Wypełnianie wymienionych zadań jest obowiązkiem poszczególnych zespołów działających w PCPR w Rzeszowie.

PCPR w Rzeszowie realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (zwany dalej Organizatorem). W tym celu działa Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Do jego zadań należy kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, organizowanie szkoleń dla kandydatów i rodzin zastępczych. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym poprzez grupy wsparcia, rodziny pomocowe czy pomoc wolontariuszy. Organizator współpracuje ze środowiskiem lokalnym, a w tym z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi i leczniczymi, kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami społecznymi. Ważnym zadaniem jest też prowadzenie poradnictwa i terapii dla rodzin zastępczych i dzieci oraz zapewnianie im pomocy prawnej. Organizator przekazuje także do ośrodków adopcyjnych informację o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, aby poszukiwać dla nich rodzin adopcyjnych. Wszystkie zadania realizowane są zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Powiatowym programem systemu i rozwoju pieczy zastępczej w powiecie rzeszowskim na lata 2015-2017.

System pieczy zastępczej obejmuje też szeroki dział świadczeń instytucjonalnych i rodzinnych form opieki zastępczej. Zadania te w PCPR w Rzeszowie realizuje Zespół ds. świadczeń pieczy zastępczej. Działania zespołu to:

Działalność PCPR obejmuje także rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Jej celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w uczestniczeniu w życiu społecznym. Realizowane jest to przez:

Zadania wobec osób niepełnosprawnych z terenu powiatu obejmują wiele form dofinansowania ze środków PFRON. Środki te przeznaczane są na:

PCPR w Rzeszowie organizuje i prowadzi również działania interwencji kryzysowej. Osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej obejmowane są pomocą i wsparciem Zespołu ds. pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie (zwane dalej OIK). Udzielana jest im pomoc psychologiczno-pedagogiczna i prawna oraz poradnictwo socjalne. OIK w Górnie, w uzasadnionych sytuacjach, zapewnia także schronienie na okres do trzech miesięcy.

Wszystkie formy pomocy dostępne są za darmo dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: bip.powiat.rzeszow.pl, telefonicznie lub osobiście w siedzibie PCPR w Rzeszowie, ul. Batorego 9.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: