"Profilaktyka to nasza taktyka"-program osłonowy OIK w Górnie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od sierpnia 2015 r. Ośrodek realizuje projekt „Profilaktyka to nasza taktyka”  w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2015. Projekt przygotowany przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i otrzymał dotację celową na realizację zadań wynikających z treści projektu.

Plakat do programu Profilaktyka to nasza taktyka

Celem projektu jest podjęcie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz poprawy sytuacji osób zagrożonych zjawiskiem przemocy. Wieloaspektowość zjawiska przemocy spowodowała podjęcie różnorodnych działań, które skierowane będą m.in. do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, nauczycieli, rodziców, młodzieży 
i dzieci zamieszkujących teren Powiatu Rzeszowskiego.

Zaplanowane działania profilaktyczne skierowane do uczniów obok zdobycia wiedzy na temat przemocy przyniosą długofalowe korzyści, w przyszłości pomogą stać się bardziej odpornym na różnorodne zagrożenia współczesnej cywilizacji, także uwrażliwią na przemoc, która może wystąpić w ich przyszłych rodzinach.

Kolejną grupą objętą działaniami są osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy, dla których zaplanowano szkolenie na temat wypalenia zawodowego. Na wypalenie najbardziej narażone są osoby pracujące w zawodach wymagających intensywnych kontaktów interpersonalnych. Mając na uwadze, że wypalenie zawodowe może objawiać się niechęcią do pracy, rutyną i spadkiem skuteczności działań podejmowanych w relacji z klientem, zaplanowano cykl szkoleń w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług.

O skuteczności podejmowanych działań można mówić dopiero wówczas gdy zaczną ze sobą ściśle współpracować różne podmioty odpowiedzialne za wychowanie dzieci i młodzieży, a przede wszystkim rodzina i szkoła.

Wszystkie w/w działania są ze sobą spójne, mają wspólny cel – poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej. Zarówno działania pomocowe skierowane do dorosłych jak i profilaktyka w tym zakresie jest istotnym aspektem w walce z przemocą w rodzinie a także jej skutkami.

 

Harmonogram działań:

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU TERMIN REALIZACJI MIEJSCE REALIZACJI

Spektakle teatralno-profilaktyczne w szkołach  podstawowych (kl. I-III, IV-VI).

Spektakle ukierunkowane na przeciwdziałanie agresji i przemocy obejmą 600 uczniów w pięciu szkołach powiatu rzeszowskiego.

 

7.10.2015 r.
Godzina 8:00 klasy 4-6, 9:00 klasy 1-3 Szkoła Podstawowa Borek Stary

7.10.2015 r.
Godzina: 10:30 klasy 1-3, 11:30 klasy 4-6 Szkoła Podstawowa Kielnarowa

8.10.2015 r.
Godzina 8:00 klasy 4-6, 9:00 klasy 1-3 Zespół Szkół nr 2 Stobierna

8.10.2015 r.
Godzina 10:30 klasy 1-3, 11:30 klasy 4-6 Zespół Szkół  Wysoka Głogowska

9.10.2015 r.
Godzina 8:00 klasy 4-6, 9:00 klasy 1-3 Szkoła Podstawowa Kamień Prusina

 

SP w Kamieniu-Prusinie

ZS nr 2 w Stobiernej

ZS w Wysokiej Głogowskiej

SP w Kielnarowej

SP w Borku Starym
Szkolenia dla kadry pedagogicznej w zakresie diagnozy ucznia jako ofiary przemocy oraz sposobów postępowania z dzieckiem krzywdzonym oraz w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą.
Szkolenie poprowadzi psycholog, w formie wykładów, pogadanek i warsztatów praktycznych dla 25 nauczycieli z 5 szkół
 Październik-listopad.2015 r.  

SP w Kamieniu-Prusinie

ZS nr 2 w Stobiernej

ZS w Wysokiej Głogowskiej

SP w Kielnarowej

SP w Borku Starym
 

Spotkania grupowe i indywidualne rodziców z psychologiem podczas wywiadówek szkolnych.

Spotkania grupowe dotyczyć będą tematyki radzenia sobie z przemocą i agresją oraz wdrażania prawidłowych metod wychowawczych po których nastąpi 2-godzinny dyżur psychologa przeznaczony na rozmowy indywidualne z rodzicami.

 Październik-listopad.2015 r.  

SP w Kamieniu-Prusinie

ZS nr 2 w Stobiernej

ZS w Wysokiej Głogowskiej

SP w Kielnarowej

SP w Borku Starym
 

Spotkania „Klubu dla rodziców i dzieci”

Celem Klubu jest stworzenie miejsca spotkań dla opiekunów i dzieci, stworzenie możliwości dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz zdobywania wiedzy z zakresu opieki nad dzieckiem, prawidłowych metod wychowawczych, wpływu przemocy na rozwój dzieci oraz sposobów spędzania wolnego czasu z dzieckiem.

 I spotkanie odbyło się 28.08 – prowadzone przez pracowników OIK;
II spotkanie – 25.09 – prowadzone przez pracowników OIK;
III i IV spotkanie prowadzone przez specjalistów
 OIK w Górnie
 

Szkolenie na temat wypalenia zawodowego, stresu oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Szkolenie dla pracowników PCPR i OPS z terenu powiatu rzeszowskiego, w formie wykładów, pogadanek i warsztatów obejmujące 4 spotkania po 6 godzin zegarowych.
Piątki – 9, 16, 30 października oraz 6 listopada  PCPR w Rzeszowie
 Przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów promocyjnych.  1500 szt.  -
 Druk poradnika pt. „Odcienie rodzicielstwa".  1500 szt.  -

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: