Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
PROCEDURA PRZYZNAWANIA I REALIZACJI DOFINANSOWANIA ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RZESZOWSKIM
 
 
Przebieg postępowania:
 
1. Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy:
  • O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 
2. Sposób składania wniosku:
  • Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można otrzymać oraz złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w dowolnym czasie. W przypadku niekompletnego wniosku wnioskodawca ma obowiązek uzupełnić braki w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia w tej sprawie pod rygorem wykluczenia jego wniosku z dalszego postępowania.
 
3. Ocena wniosku:
  • Wnioski o dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są rozpatrywane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych, za kolejnością wpływu wniosków
 
4. Przyznawanie dofinansowania:
  • Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Wysokość dofinansowania wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
  • W przypadku podania nieprawdziwych informacji wniosek zostaje wykluczony z dalszego postępowania.
 
5. Realizacja zadania:
  • Wnioskodawca składa wypełniony wniosek wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub jego odpowiednikiem), fakturę określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego za zakupiony przedmiot ortopedyczny, środek pomocniczy, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Kwota dofinansowania zostaje przekazana w terminie 14 dni od złożenia faktury przelewem na konto sprzedawcy. W przypadku pokrycia przez wnioskodawcę całości kosztów zakupu, kwota dofinansowania zostaje przelana na jego konto lub wypłacona w kasie Starostwa.
 
 
Podstawa prawna:
 
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz 776 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

Druki wniosków można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Data utworzenia:2015-11-04
Data publikacji:2015-11-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.K
Liczba odwiedzin:2101