Usługi tłumacza języka migowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PROCEDURA PRZYZNAWANIA I REALIZACJI DOFINANSOWANIA NA USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE RZESZOWSKIM

 

Przebieg postępowania:

 

1. Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy:

  • O dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody.

 

2. Sposób składania wniosku:

  • Wnioski o dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika można otrzymać oraz złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w każdym czasie. W przypadku niekompletnego wniosku wnioskodawca ma obowiązek uzupełnić braki w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia w tej sprawie pod rygorem wykluczenia jego wniosku z dalszego postępowania.

 

3. Ocena wniosku:

  • Wnioski o dofinansowania na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika są rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosku strona jest informowana w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.

 

4. Przyznawanie dofinansowania:

  • Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.
  • W przypadku podania nieprawdziwych informacji wniosek zostaje wykluczony z dalszego postępowania.

 

5. Realizacja zadania:

  • O otrzymanym dofinansowaniu wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie. Następnie zostaje podpisana z wnioskodawcą umowa, w której określony zostaje przedmiot dofinansowania, kwota dofinansowania oraz termin realizacji zadania. Wykonawca usługi (który musi być wpisany rejestrze Wojewody) wystawia fakturę a wnioskodawca dostarcza ją do siedziby PCPR zgodnie z zawartą umową. Kwota dofinansowania zostaje przekazana przelewem na konto wykonawcy usługi lub w przypadku pokrycia przez wnioskodawcę kosztów wykonania usługi, kwota dofinansowania zostaje przelana na jego konto lub wypłacona w kasie Starostwa.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z 2003 r. Nr 100, poz. 930, z 2008 r. Nr 3, poz. 15, z 2009 r. Nr 44, poz. 360 oraz Dz. U 2012 poz. 600).

Druki wniosków można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Data utworzenia:2015-11-04
Data publikacji:2015-11-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:M.K
Liczba odwiedzin:1441