Rodzinna piecza zastępcza

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Obowiązek organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Pieczę zastępczą organizuje powiat.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie: rodzinnej lub instytucjonalnej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia Sądu.

 

Rodzinna piecza zastępcza dzieli się na:

 1. Rodziny zastępcze
 • Spokrewnione – tworzą jedynie wstępni lub rodzeństwo dziecka,
 • Niezawodowe - tworzą niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (do 3 dzieci),
 • Zawodowe - (do 3 dzieci, 3 letnie doświadczenie), w tym zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne

         2. Rodzinne domy dziecka (do 8 dzieci).

 

Rodzinę zastępczą tworzą osoby - małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Rodzina zastępcza/rodzinny dom dziecka mają za zadanie zapewniać dziecku całodobową opiekę i wychowanie, a w szczególności:

 • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 • zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 • zapewniają ochronę przez arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka.

Rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka realizując swoje zadania współpracuje z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z ośrodkiem adopcyjnym.

 

Kwestie dotyczące pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz. 332).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: