Jesteś tutaj: Start / O nas / Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Logo PCPR w Rzeszowie

Pomoc społeczna rozumiana jako szereg zabiegów pomocowych skierowanych do rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub będących w kryzysie jest jedym z głównych obszarów działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. Różnorodnymi formami pomocy i wsparcia obejmowani są szczególnie ci, którzy samodzielnie nie potrafią poradzić sobie z trudnościami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w ramach prowadzonej działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym także realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, organizuje pomoc i wsparcie poprzez:

 • udzielanie mieszkańcom powiatu informacji o prawach i uprawnieniach, które im przysługują,
 • specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne i rodzinne, dostępne nieodpłatnie w siedzibie PCPR oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie,
 • prowadzenie spraw dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szeroko rozumianej interwencji kryzysowej (w tym też z procedurą „Niebieskiej Karty”),
 • prowadzenie i nadzór nad mieszkaniem chronionym,
 • prowadzenie i nadzór nad domami pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w DPS osób wymagających takiej pomocy,
 • prowadzenie i nadzór nad ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Środowiskowym Domem Samopomocy oraz umieszczanie w ŚDS osób z właściwym wskazaniem,
 • udzielanie cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, dostosowanej do bieżących potrzeb pomocy.

Ważnym zadaniem realizowanym przez PCPR w Rzeszowie jest działalność związana ze szkoleniem i doskonaleniem umiejętności zawodowych kadry pomocy społecznej z terenu powiatu rzeszowskiego. W obrębie tego zadania realizowane jest także doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

W swych działaniach PCPR w Rzeszowie inicjuje aktywność społeczności lokalnych, tworzy pomost pomiędzy różnymi, do niedawna zupełnie odrębnie działającymi, instytucjami, wytwarza przestrzeń do budowania wyspecjalizowanych sieci pomocowych w powiecie, buduje platformę współpracy i interdyscyplinarnego podejścia do diagnozy ludzkich potrzeb oraz sposobów ich realizacji. Duży nacisk kładzie na dialog osób, instytucji i organizacji. Poprzez cykliczną organizację spotkań z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej czy asystentami rodzin kształtuje obszar współpracy różnych podmiotów działających w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej.

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie:

 • opracowuje i realizuje programy profilaktyczne w celu udzielania specjalistycznej pomocy w zakresie kształcenia prawidłowych metod wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
 • zapewnia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie,
 • opracowuje i realizuje programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • opracowuje i realizuje powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 marca 2014r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: